Пресметка на контролен број

Контролниот број за EAN-13 баркодот е бројка базирана на Modulo 10 алгоритмот и се определува како тежинска сума на вредностите на сите други бројки содржани во Префиксот на Нацоналната GS1 организација (за GS1 Македонија префиксот е 531), Единственит Матичен GS1 број (GS1 ЕМБ) и кодот на артиклот...Повеќе

GTIN номенклатура (поранешни имиња):

  1. GTIN-8 (EAN/UCC-8)
  2. GTIN-12 (UPC-A)
  3. GTIN-13 (EAN/UCC-13)
  4. GTIN-14 (EAN/UCC-14 или ITF-14)

Пресметка на контролна цифра

K=Тука се генерира контролната цифра
K=Тука се генерира контролната цифра
K=Тука се генерира контролната цифра
K=Тука се генерира контролната цифра
 
K=Тука се генерира контролната цифра

Како рачно да ја пресметате контролната цифра

Формат Позиција на броевите
GTIN-8 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
GTIN-12 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
GTIN-13 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
GTIN-14 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14
SSCC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18
Чекор 1: Помножете ја вредноста на броевите од секоја позиција со вредноста дадена подолу
x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3
Чекор 2: Потоа соберете ги сите добиени резултати= сума
Чекор 3: Одземете ја сумата од следниот најблизок број делив со 10 = Контролна цифра

Во следната табела даден е пример како се пресметува контролната цифра:

Позиција N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
Број без контролна цифра 6 2 9 1 0 4 1 5 0 0 2 1 -
Чекор 1: Помножи со x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 -
Чекор 2: Собери ги резултатите и креирај сума =6 =6 =9 =3 =0 =12 =1 =15 =0 =0 =2 =3 =57
Чекор 3: Одземете ја сумата од следниот најблизок број делив со 10 (60 - 57 = 3)
Број со контролна цифра 6 2 9 1 0 4 1 5 0 0 2 1 3